Wynagrodzenie

Wysoko¶ć wynagrodzenia ustalana jest w ramach indywidualnych uzgodnień z Klientami naszych Kancelarii, z uwzględnieniem rozporz±dzenia Ministra Sprawiedliwo¶ci z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynno¶ci adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800, z póĽniejszymi zmianami).

W razie stałej współpracy zwi±zanej z obsług± prawn± przedsiębiorców proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe.

W przypadku zleceń, w których nie można z góry przewidzieć ilo¶ci czasu i zakresu prac niezbędnych do wykonania zlecenia proponujemy wynagrodzenie według stawki godzinowej.