Prawnicy

Joanna Garczyńska – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2004 – 2007 odbyła aplikację sądową. Joanna Garczyńska od 2008 r. wykonuje zawód adwokata przy Izbie Adwokackiej w Katowicach - nr wpisu 617.

Jolanta Otworowska – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (studia podyplomowe). W latach 2004 – 2007 odbyła aplikację sądową, od 16 października 2008 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach nr wpisu KAT–0614.

Szczególne pola zainteresowań:
prawo cywilne
, a w szczególności: prowadzenie spraw o zapłatę należności, odszkodowań, zadośćuczynień, spraw związanych ze zniesieniem współwłasności, ustanowieniem służebności gruntowych i służebności przesyłu, spraw o zasiedzenie, eksmisję, spraw spadkowych, a w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o zachowek, o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, prowadzenie spraw w przedmiocie ujawnienia lub wykreślenia danych w księgach wieczystych, prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz przedsądowej windykacji należności, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
prawo rodzinne, a w szczególności: prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty (ich podwyższenie oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego), podział majątku po ustaniu wspólności majątkowego, spraw władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów, uzyskanie zgody sądu w istotnych sprawach dziecka,
prawo pracy, a w tym prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zapłatę należności z tytułu odpraw związanych z ustaniem stosunku pracy, należności za pracę w godzinach nadliczbowych, należności z tytułu ekwiwalentu za urlop, w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy,
prawo handlowe, w tym zakładanie spółek, prowadzenie spraw w przedmiocie ujawnienia lub wykreślenia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczących w szczególności spółek prawa handlowego, prowadzenie spraw upadłościowych, w tym zgłaszanie wierzytelności w tym postępowaniu,
prawo karne, w tym również prowadzenie spraw w postępowaniu wykonawczym, sporządzaniem opinii i informacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych oraz dotyczących samorządu terytorialnego, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism oraz wewnętrznych aktów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym uchwał organów, regulaminów, zarządzeń, umów o pracę.

Szczególne pola zainteresowań:
Prawo autorskie i prawa pokrewne ze szczególnym uwzględnieniem prawa mediów, ochrona dóbr osobistych; prawo karne i procedura karna – obrona z urzędu i z wyboru; prawo wykroczeń – obrona z urzędu i z wyboru; prawo rodzinne – wykonywanie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej), alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego), zarządzenia opiekuńcze, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, rozwody, podział majątku; prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, odwołania od decyzji organów rentowych, problematyka pracy nakładczej; prawo cywilne – zobowiązania, służebności przesyłu, służebności gruntowe, sprawy gospodarcze (postępowanie nakazowe, uproszczone, zwyczajne); prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe, testamentowe, dział spadku.

© 2012, P-info Wszelkie prawa zastrzeżone.
design: P-INFO